بیماری زنگ سیر

بیماری های زنگ غالباً به شکل پودرهای رنگی روی برگ یا ساقه دیده میشوند.
در سیر ابتدا به شکل لکه های بسیار کوچک گرد یا کشیده سفید رنگ تا زرد رنگ در سطح برگ ها ظاهر میگردد…

خاک های شور

خاک های شور به خاک های گفته میشود که غلظـت بـالای آیـون هـای موجـود در ناحیـه ریشه به اندازه ای باشد که رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهـد