بیماری زنگ سیر

بیماری های زنگ غالباً به شکل پودرهای رنگی روی برگ یا ساقه دیده میشوند.
در سیر ابتدا به شکل لکه های بسیار کوچک گرد یا کشیده سفید رنگ تا زرد رنگ در سطح برگ ها ظاهر میگردد…

بافت خاک

بافت و ساختمان خاک از جمله خواص مهم فیزیکی خاک می باشند که در رشد و تغذیه نباتات اهمیت بسزایی دارند.بافت خاک تاثیر زیادی در نگهداری و فراهمی عناصر غذایی برای ریشه نباتات دارد

PH خاک چیست؟

PH خاک یک معیار برای سنجش میزان اسیدی یا قلیایی بودن خاک است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم رشد نبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد