نوشته‌ها

بافت خاک

بافت و ساختمان خاک از جمله خواص مهم فیزیکی خاک می باشند که در رشد و تغذیه نباتات اهمیت بسزایی دارند.بافت خاک تاثیر زیادی در نگهداری و فراهمی عناصر غذایی برای ریشه نباتات دارد

PH خاک چیست؟

PH خاک یک معیار برای سنجش میزان اسیدی یا قلیایی بودن خاک است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم رشد نبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد

خاک های شور

خاک های شور به خاک های گفته میشود که غلظـت بـالای آیـون هـای موجـود در ناحیـه ریشه به اندازه ای باشد که رشد و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار دهـد